Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Offerte – bestelling

De overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Fun-Rent of bij overhandiging van het materiaal in het magazijn van Fun-Rent of op de overeengekomen plaats van levering. Reservaties worden enkel aanvaard door schriftelijke bevestiging van Fun-Rent. In geval van annulering is de klant een vergoeding van 20% verschuldigd van de prijs van de bestelling. Indien de annulatie minder dan 7 dagen voor de bestelde datum gebeurt wordt er een vergoeding van 100% gevraagd.

2. Duur

De huur gaat in op het moment dat de klant de goederen in ontvangst neemt in de magazijnen van Fun-Rent of de goederen door Fun-Rent worden afgeleverd op de overeengekomen plaats. De klant die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn of een termijn tenminste gelijk is aan diegene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven.

Een huurperiode bestaat uit hetzij uit 3 dagen, hetzij 1 weekend met inbegrip van de dag van levering en de terugkeer.

De huur eindigt op de overeengekomen datum zonder dat de huurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen. De terugbrenging moet gebeuren tijdens de openingsuren van Fun-Rent.

Indien de klant na verstrijking van de huurtermijn de goederen niet terugbezorgt, heeft Fun-Rent het recht de goederen zelf terug te halen, zonder enige aanmaning en zonder rechtelijke tussenkomst. Alle daaruit voortvloeiende kosten worden doorgerekend aan de klant, onverminderd het feit dat de huurprijs verschuldigd blijft tot de goederen terug in het magazijn van Fun-Rent zijn. Elke begonnen huurperiode geldt als een volledige huurperiode.

3. Leveringstermijnen

Fun-Rent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet juist of te laat leveren van de goederen. De leveringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoedingen, noch tot annulering van de bestelling

4. Transport

Het transport gebeurt altijd door en voor rekening en onder volle verantwoordelijk van de klant. Indien het transport door Fun-Rent gebeurt, wordt de klant geacht aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid zal Fun-Rent ofwel de goederen ter plaatste afzetten onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant of de goederen terug meenemen naar zijn magazijn, dit om diefstal en andere risico’s uit te sluiten. In dit laatste geval worden de extra transportkosten aangerekend aan de klant.

De levering gebeurt gelijkvloers, aan de ingang voor zover deze makkelijk te bereiken is. Het terrein dient voldoende verhard en berijdbaar te zijn voor zwaar verkeer voor het leveren en ophalen van goederen. Indien dit niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, worden bijkomende kosten aangerekend. Bij de ophaling van de gehuurde goederen moeten deze toegankelijk zijn en klaar staan om ingeladen te worden. Bij gebreke hieraan, verbindt de klant zich om in aanvulling van de kosten van de handenarbeid een schadevergoeding te betalen.

5. Levering

De enkele afhaling of inontvangstneming zonder voorbehoud door de klant of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding van de perfecte staat van de verhuurde goederen. Indien er gebreken of andere klachten zin, die de klacht onmiddellijk telefonisch of schriftelijk te melden aan Fun-Rent. Gebruik van de goederen heft alle recht op klachten dienaangaande op.

6. Huurprijs en betalingsvoorwaarden

De aangegeven huurprijzen zijn geldig voor één huurperiode. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW en transportkosten. De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen. Bij gebreke aan klacht per aangetekende brief binnen 10 dagen na factuurdatum, wordt de factuur beschouwd als definitief aanvaard door de huurder.

Bij laattijdige betaling is een nalatigheidinterest verschuldigd overeenkomstig de interestvoet van de wet inzake betalingsachterstand bij handelstransacties thans begroot op 8% meer een schadebeding van 10%.

Voor betwistingen ressorterende onder de bevoegdheid van de vredegerechten is het vredegerecht Aalst 1e kanton exclusief bevoegd.

Voor betwistingen ressorterende onder de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel/rechtbank van 1e aanleg zijn de rechtbanken van Dendermonde exclusief bevoegd.

7. Risico – verzekering

De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor beschadigingen, verlies of diefstal van de gehuurde goederen. Hij zal dit dan ook binnen de 24 uur aan Fun-Rent meedelen en verbindt zich ertoe Fun-Rent te vergoeden tegen nieuwwaarde. Fun-Rent raadt de klant steeds aan een verzekering af te sluiten tegen dit soort risico’s.

De klant dient de goederen te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de goederen en het transport. Laden en lossen valt onder de aansprakelijkheid van de klant.

8. Gebruik

De klant erkent dat Fun-Rent hem voldoende heeft ingelicht omtrent de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het verhuurde goed. De klant zal het goed als een goede huisvader gebruiken en volgens de gegeven regels. Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de klant daarvan onmiddellijk kennis te geven aan Fun-Rent. De klant mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks het gehuurde of verkochte maar nog niet volledig betaalde materiaal vervreemden, in pand geven, uitlenen, onderverhuren, door derden laten gebruiken of zijn huurrechten geheel of ten dele overdragen, noch mag hij het ij de verkoop of de overdracht van een handelszaak betrekken. Tenzij voorafgaande toestemming mag het gehuurde materiaal niet buiten het Belgisch grondgebied gebracht worden.

9. Teruggave

Het materiaal dient op de afgesproken datum te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgeleverd bij aanvang van de huur. Elk gehuurd goed dat niet wordt teruggegeven, zal gefactureerd worden aan zijn nieuwprijs. De klant heeft het recht om bij de in ontvangstname van de goederen aanwezig te zijn teneinde deze na te tellen, evenals bij het nazicht van de teruggebrachte goederen teneinde de vaststellingen te verifiëren. Indien het transport door Fun-Rent of derden gebeurt, dan wordt het nazicht gedaan bij aankomst van het transport bij Fun-Rent. De klant neemt hiertoe zelf het initiatief en dienst zelf zin schikkingen te treffen met het oog op het nazicht zijn eventuele afwezigheid impliceert dat hij afstand doet van zijn recht; in dat geval zal de telling en eventuele vaststellingen van tekorten en/of schade door Fun-Rent bindend zijn.

10. Eigendom

Fun-Rent behoudt ten allen tijde het eigendomsrecht van de goederen, ook bij faillissement van de klant, zodat noch de klant, noch derden eigenaar kunnen worden.

11. Ontbinding

Fun-Rent behoudt zich het recht voor om bij ernstige tekortkoming de huurovereenkomst te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst en de goederen terug te halen waar deze zich ook mogen bevinden. Ingeval van ontbinding van de huurovereenkomst ingevolgde ernstige tekortkoming van de klant, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand aan derden enzovoort is de huurder tenminste verplicht de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd of die opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling.